Nhập hàng bán trả lại

Hạch toán

 • Ghi nhận giảm doanh thu:

Ghi giảm TK 511, 512, 513,5 14           Doanh thu

Ghi giảm TK 131                         Công nợ phải thu khách hàng

 • Ghi nhận giảm giá vốn:

Ghi tăng TK 155                                     Thành phẩm, hàng hóa

Ghi giảm TK 632                          Giá vốn hàng bán

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Quản lý hộ kinh doanh\ Cập nhật\ Nhập kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn mã giao dịch 2 – Nhập hàng bán trả lại.

Nhập kho - Nhập hàng bán trả lại

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày lập, số phiếu,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, vụ việc, ghi chú.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

Nhập kho - thẻ Chứng từ gốc

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch nhập khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Giá vốn: người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng trả lại).

Nhập hàng bán bị trả lại - Thẻ chi tiết

  • Đối với phương pháp tính giá Nhập trước xuất trước: người dùng tự nhập.
  • Đối với phương pháp tính giá trung bình tháng: người dùng tự nhập hoặc tích chọn ô Giá trung bình để hệ thống tự áp theo giá xuất trung bình tính được sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap