Khai báo các tham số tùy chọn

Chức năng

 • Cho phép người dùng khai báo các thông tin ngầm định và các tuỳ chọn xử lý cho các nghiệp vụ phát sinh theo yêu cầu đặc thù tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Phân hệ Công ty

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Công ty.
 • Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.

 • Tên hộ kinh doanh\ Business Household’s Name\ Địa chỉ hộ kinh doanh\ Business Household’s Address: tên và địa chỉ hộ kinh doanh theo tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh sẽ được in trên một số chứng từ, báo cáo kế toán.
 • Thông tin bổ sung\ Additional Information: thông tin bổ sung theo tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh sẽ được in trên một số chứng từ, báo cáo kế toán.
 • In phiếu bán hàng khi lưu: hỗ trợ in phiếu bán hàng ngay khi vừa lưu phiếu.
 • Mã số thuế\ Mã cơ quan thuế ngầm định\ Tên địa điểm kinh doanh\ Business Location\ Tài khoản ngân hàng: thông tin sẽ được thể hiện trên một số báo cáo thuế.
 • Người đại diện theo pháp luật\ Legal Representative\ Họ và tên của thủ quỹ\ Cashier’s Full name\ Họ và tên của thủ kho\ Storekeeper’s Full name\ Họ và tên của người lập biểu\ Prepared By’s Full name: họ và tên theo tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh sẽ được in trên một số chứng từ, báo cáo kế toán.

 • Sử dụng tạo phiếu thu tự động trên hóa đơn bán hàng: hỗ trợ nhập liệu cho phép ngầm định tích chọn Tạo phiếu tự động tại thẻ Phiếu thu của Hóa đơn bán hàng.
 • Sử dụng tạo phiếu chi tự động trên hóa đơn mua hàng: hỗ trợ nhập liệu cho phép ngầm định tích chọn Tạo phiếu tự động tại thẻ Phiếu chi của Hóa đơn mua hàng.
 • Cách xử lý giá bán khi có nhiều chính sách giá
  • Cho phép tùy chọn hiển thị giá bán trên Phiếu bán hàng trong trường hợp một mặt hàng thỏa nhiều chính sách giá tại một thời điểm (xem thêm Danh mục giá bán).
 • Cách xử lý giá bán khi có nhiều chính sách giá cùng thứ tự ưu tiên
  • Trường hợp tham số Cách xử lý giá bán khi có nhiều chính sách giá = Theo thứ tự ưu tiên, nếu có nhiều chính sách giá có cùng thứ tự ưu tiên thì hệ thống sẽ xét thêm tiêu chí khai báo tại tham số này để hiển thị giá bán.
 • Cập nhật danh mục khi chỉnh sửa tăng số chứng từ: cho phép cập nhật lại số hiện tại của danh mục khi có chỉnh sửa tăng số chứng từ.

Phân hệ Hệ thống

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Hệ thống.
 • Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.

Khai báo tham số tùy chọn - Hệ thống

 • Tiền quy đổi: mã đồng tiền theo quy định của Chế độ kế toán Việt Nam mà Doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế. Tất cả các giao dịch liên quan đến đồng tiền khác sẽ được quy đổi ra đồng tiền quy đổi để lên báo cáo.
 • Kiểm tra trùng mã số thuế: cho phép kiểm tra trùng mã số thuế khi tạo mã khách trong Danh mục khách hàng. Các tuỳ chọn xử lý bao gồm: không kiểm tra, kiểm tra và cảnh báo, kiểm tra và không cho lưu.
 • Lọc theo người sử dụng trên bảng tổng hợp hóa đơn điện tử\Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót: tùy chọn ngầm định khi lọc chứng từ.
 • Mã nhà cung cấp tự động: cho phép tạo mã nhà cung cấp tự động nếu thông tin nhà cung cấp chưa được khai báo trong Danh mục nhà cung cấp của doanh nghiệp.
  • Khai báo quy tắc tạo mã nhà cung cấp tự động theo ý muốn:

dd: sẽ được thay thế bởi ngày hiện tại.

mm: sẽ được thay thế bởi tháng hiện tại.

yyyy: sẽ được thay thế bởi năm hiện tại.

#: khai báo cho số.

[taxcode]: mã số thuế.

 • In mẫu biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn được kê khai theo quý: cho phép khai báo hiển thị hay không hiển thị cụm từ “đã kê khai vào Quý ….” trên mẫu in biên bản điều chỉnh.
 • Mã tính chất thuế ngầm định: khai báo Mã tính chất thuế GTGT đầu vào ngầm định khi thêm mới các chứng từ có khai báo thuế GTGT đầu vào.
 • Mã thuế GTGT đầu vào ngầm định: khai báo Mã thuế ngầm định khi thêm mới các chứng từ có khai báo thuế GTGT đầu vào.
 • Bắt buộc nhập ngày biên bản, số biên bản khi điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn: cho phép khai báo bắt buộc hay không bắt buộc nhập ngày biên bản, số biên bản khi điều chỉnh, thay thế hóa đơn.
 • Phát hành hóa đơn theo ngoại tệ của chứng từ: tùy chọn phát hành theo đúng ngoại tệ trên chứng từ hay theo đồng tiền quy đổi (VND).

Phân hệ Định dạng

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Định dạng.
 • Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.

Khai báo tham số tùy chọn - Định dạng

 • Định dạng trường Giá\ Giá ngoại tệ\ Tiền\ Tiền ngoại tệ\ Số lượng\ Tỷ giá\ Tỷ lệ: khai báo định dạng các trường số cho các màn hình nhập liệu và mẫu in chứng từ, báo cáo. Để tăng/giảm số lẻ thì thêm bớt số 0 sau dấu chấm phân cách giữa hàng đơn vị và số thập phân (số lẻ).

Phân hệ Kế toán

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Kế toán.
 • Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.

Khai báo tham số tùy chọn - Kế toán

 • Tài khoản công nợ phải thu\ Phải trả: khai báo các tài khoản công nợ phải thu, phải trả để hệ thống kiểm tra một số yêu cầu khi nhập liệu và lên báo cáo.
 • Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang\ Giá vốn hàng bán\ Chi phí khuyến mãi: khai báo các tài khoản phù hợp để hệ thống kiểm tra một số yêu cầu khi nhập liệu và lên báo cáo.
 • Tài khoản chênh lệch giá hàng xuất: 
  • Chương trình tự động tạo bút toán chênh lệch giá xuất hàng tồn kho theo tài khoản này khi Tính giá trung bình tháng.
  • Tiền chênh lệch phát sinh do vấn đề xử lý số lẻ, dẫn đến hiện tượng số lượng tồn = 0 nhưng tiền # 0.
 • Diễn giải tiếng Việt của phiếu thu tự động\ The description in English of Auto-generated receipts: hỗ trợ chức năng tạo phiếu thu tự động cho hóa đơn, diễn giải ngầm định sẽ lấy theo thông tin trên tham số theo tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh.
 • Diễn giải tiếng Việt của phiếu chi tự động\ The description in English of Auto-generated disbursements: hỗ trợ chức năng tạo phiếu chi tự động cho hóa đơn, diễn giải ngầm định sẽ lấy theo thông tin trên tham số theo tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh.

Phân hệ Báo cáo

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn\ Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Báo cáo.
 • Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.

Khai báo tham số tùy chọn - Báo cáo

 • Hiển thị thông tin trang trên mẫu in: cho phép tùy chọn có hoặc không hiện thị thông tin trang trên mẫu in chứng từ và báo cáo.
 • Hiện thông tin thời gian hiện tại trên mẫu in: cho phép tùy chọn có hoặc không hiện thị thông tin thời gian hiện tại trên mẫu in chứng từ và báo cáo.
 • Ngày ký: cho phép tùy chọn ngày ký trên mẫu in hiển thị theo Ngày lâp, Ngày hệ thống hoặc để trống.
 • Danh sách tài khoản phải trả tiền lương, bảo hiểm: khai báo các tài khoản phải trả tiền lương, bảo hiểm để hệ thống kiểm tra một số yêu cầu khi nhập liệu và lên báo cáo.
 • Danh sách tài khoản phải trả thuế, phí, lệ phí: khai báo các tài khoản phải trả thuế, phí, lệ phí để hệ thống kiểm tra một số yêu cầu khi nhập liệu và lên báo cáo.
Cập nhật vào 24 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap